15
Sty

OSP WITKOWICE-ZAPYTANIE OFERTOWE

CYKL SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD
DOLINA SOŁY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA,
PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU I INNOWACJI

Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności , o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106). 

Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji.

Czas trwania jednego szkolenia wynosi 6 godzin.

Więcej informacji w pliku do ściągnięcia poniżej – zapytania ofertowe 

Pliki do ściągnięcia:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz oferty Arimr

Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązan Arimr

Załacznik nr.4 WYKAZ OSÓB

Dodaj odpowiedź