15
Sty

OSP WITKOWICE-ZAPYTANIE OFERTOWE

CYKL SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD
DOLINA SOŁY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA,
PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU I INNOWACJI

Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności , o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106). 

Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji.

Czas trwania jednego szkolenia wynosi 6 godzin.

Więcej informacji w pliku do ściągnięcia poniżej – zapytania ofertowe 

Pliki do ściągnięcia:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz oferty Arimr

Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązan Arimr

Załacznik nr.4 WYKAZ OSÓB

Dodaj odpowiedź

  • Szukaj:
  • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

    Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

    Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

    Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
    w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
    z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

     

    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

     

    Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

  • Statystyki

    Liczba Wyświetleń: 19839
  • PARTNERZY OSP:

    -GMINA KĘTY

    -CATERING PERFEKT

    -BUKIECIARNIA